Quy TRình


BƯỚC 1 - TÌM HIỂU DỰ ÁN:

Trao đổi với chủ đầu tư để hiểu rõ yêu cầu chất lượng, ngân sách cho dự án.

Khảo sát hiện trạng, đưa ra các đề xuất và tư vấn ban đầu


BƯỚC 2 - THOẢ THUẬN

Đề xuất về dịch vụ, biện pháp thi công và chào giá.
Thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng


BƯỚC 3 - CHUẨN BỊ

Chuẩn bị trang thiết bị máy móc, nhân sự, trình vật tư mẫu.
Phối hợp với các nhà thầu phụ khác nếu có.


BƯỚC 4 - THI CÔNG

Triển khai thi công từng bước đảm bảo tiến độ và chất lượng cam kết

Cán bộ chuyên môn kiêm tra, đôn đốc và điều phối


BƯỚC 5 - BÀN GIAO

Chủ đầu tư nghiệm thu theo từng đợt, từng công tác thi công

Vệ sinh cơ bản, bàn giao đưa vào sử dụng